روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱)

روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
اين كتاب كه به روان‌شناسي رشد از لقاح تا كودكي اختصاص دارد، با فصل مقدماتي و شرحي دربارة تاريخچة اين رشته، نظريه‌هاي جديد و راهبردهاي پژوهشي شروع مي‌شود. بعد از آن دو فصل به مبناي رشد اختصاص يافته است. فصل۲ زمينه‌هاي زيستي و محيطي را به صورت يك واحد تركيب مي‌كند و دربارة اين عوامل تأثيرگذار چند وجهي بر رشد، بحث مي‌كند. فصل ۳ به رشد پيش از تولد، تولد و نوزادي اختصاص يافته است. دانشجويان با آگاهي از اين مبنا، آماده مي‌شوند تا به هفت دورة سنيِ اساسي نگاه دقيقي بيندازند: نوباوگي و نوپايي، اوايل كودكي و اواسط كودكي در جلد اول و نوجواني، اوايل بزرگسالي، اواسط بزرگسالي و اواخر بزرگسالي در جلد دوم كه با فصلي دربارة مرگ مردن و داغديدگي خاتمه مي‌يابد.
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی