دقت و تمرکز

دقت و تمرکز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
موضوع: 
چکیده: 
محتوای کتاب حاضر علاوه بر پشتوانه علمی قوی از تجارب بیست و پنج ساله آموزشی نویسندگان بهره برده است. کارایی و اثربخشی راهکارهای عملی و بازی های ارائه شده بارها مورد آزمون قرار گرفته و کودکان بی شماری از این بازی ها مهارت و دقت و تمرکز را کسب نموده اند.کتاب شامل پنج فصل تغذیه و خواب، تمرکز، حافظه، نکاتی برای والدین و معلمان و برنامه های اجرایی می باشد.
دقت و تمرکز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
دقت و تمرکز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
دقت و تمرکز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
دقت و تمرکز , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی