نظریه انتخاب در کلاس درس

نظریه انتخاب در کلاس درس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
«جاناتان سی. اروین» در این کتاب، الگوهای تازه‌ای را برای مدیریت کلاس ارائه می‌دهد. نگارنده، اساس مطالب خود را بر پایة «نظریة انتخاب» که توسط «ویلیام گلاسر» ارائه شده، بنا نهاده است. براساس این نظریه، هدف از همة رفتارهای انسان در طول زندگی، برآوردن یک یا چند نیاز درونی و اساسی است. از این رو در کتاب خود، از تمرین‌های عملی منطقی و دقیق برای یادگیری اثربخش و راهبردهای مدیریتی سود جسته و از تجربیات خود در سال‌های تدریس و کارگاه‌های آموزشی در تدوین کتاب استفاده کرده است. بر این اساس، پس از توضیح نظریة انتخاب و تأکید بر پنج نیاز اساسی بشر (بقا، عشق، قدرت، آزادی و شادی)، راهبردهای آموزشی و مدیریت کلاس را به روشنی توضیح می‌دهد. نگارنده معتقد است به کارگیری روش‌های ارائه شده، کیفیت رفتاری و یادگیری دانش‌آموزان را افزایش خواهد داد.
نظریه انتخاب در کلاس درس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه انتخاب در کلاس درس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه انتخاب در کلاس درس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه انتخاب در کلاس درس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی