تربیت کودک آرام: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی آرام و پویا

 	تربیت کودک آرام: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی آرام و پویا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر، راهنمای مناسب برای والدینی است که می خواهند با استفاده از اصول روانشناسی و مطابق با فرهنگ جامعه ایرانی به فرزند پروری بپردازند.در این کتاب نویسنده سعی کرده است تا با زبانی ساده اما عملی به بررسی مسائل بپردازد که آرامش کودک و خانواده را تهدید می کند .مسائلی نظیر ترس ها و اضطراب های دوران کودکی ،عادات عصبی کودکان و موضوعاتی مانند حسادت، دروغگویی و لجبازی. در هر موضوع تلاش شده است در ابتدا توصیه های پیشگیرانه ارائه شود و در نهایت راه کارهای عملی برای حل این مشکل مطرح شده است.
 	تربیت کودک آرام: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی آرام و پویا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	تربیت کودک آرام: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی آرام و پویا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	تربیت کودک آرام: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی آرام و پویا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	تربیت کودک آرام: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی آرام و پویا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	تربیت کودک آرام: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی آرام و پویا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	تربیت کودک آرام: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی آرام و پویا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی