نوجوان و جامعه

 	نوجوان و جامعه
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
محل نشر/ناشر:
سال نشر:
1394
گروه سنی:

کتاب حاضر اثری از علی اصغر احمدی می باشد که توسط انتشارات پرکاس منتشر شده است.
برای ما ظواهر اهمیت بیشتری از واقعیت های عمیق و پنهان، پیدا کرده است. به همین دلیل ظواهر زندگی هنرمندان و بازیگران ورزشی را راحت تر از شخصیت عمیق و پنهان دانشمندان و متفکران، درک می کنیم؛ و با گروه اول راحت تر همانندسازی میکنیم. به هر حال یکی از پدیده هایی که در جامعه با آن مواجه هستیم، برقراری ارتباط دور یا نزدیک با دیگران و الگوگیری از آنان است. در این نوشتار سعی شده تا ابعاد مختلف زندگی اجتماعی خودمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، و ازاین طرق مهمترین زیستگاه خودمان را نیز بشناسیم.