نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی (جلد ۳)

نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
(از مجموعۀ ۳ جلدی)کتاب حاضر، از سری کتاب‌های «زندگی اجتماعی» است که به مسائل اخلاقی و اجتماعی نوجوانان اختصاص یافته است. هدف از نگارش این نوشتار، کمک به نوجوانان در تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و در نهایت خودشناسی است. از این رو مباحث مرتبطی در این زمینه بررسی شده که برخی از آن‌‌ها عبارتند از: «اجتماع، زیست‌گاه انسان»، «نیازهای انسان به جامعه»، «نیازهای فرااجتماعی»، «مهارت همزیستی»، «پیروی و رهبری در جامعه»، «مهارت حفظ حدود در روابط اجتماعی»، و «خانواده».
نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: زندگی اجتماعی (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی