کارگاه داستان

کارگاه داستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1389
گروه سنی: 
کلید واژه: 
چکیده: 
كارگاه داستان عنوان کتابی است از محمد رضا يوسفي است كه بخشي از آموختني هاي هنر داستان نويسي را به علاقه مندان آموزش مي دهد. يوسفي در اين كتاب كوشش مي كند اشكال به به كار گيري عناصر گوناگون در هنر داستان نويسي را به نقد و نظر آورد. شيوه كار او به گفته خودش شيوه اي كارگاهي است كه حاصل شناخت و تجربه نويسنده است و از سوي ديگر پاسخي به نياز هاي دوستداران هنر داستان نويسي است كه كتاب خانه ها و كتاب فروشي ها را كند و كاو مي كنند تا از ميان كتب توليد شده در اين زمينه راهي بيابند تا بدانند چگونه بايد نوشت و از چه شيوه هاي ديگري براي چگونه نوشتن استفاده كرد. نويسنده با بيان مقدمه اي وارد بحث چگونگي آغاز نويسندگي مي شود و تفاوت در انگيزه هاي نوشتن را به گونه هاي متفاوت تشريح مي كند. سپس با طرح موضوع درونمايه يا همان انتخاب محتوا و مضمون براي انتقال به مخاطب به اين موضوع مي پردازد و خوانندگان كتاب را با زاويه ديد آشنا مي كند وبا بحث شخصيت و شخصيت پردازي او را با خود همراه مي سازد. كتاب كارگاه داستان با ذكر مثال هاي مختلفي وبا بيان داستان هاي كوتاه متعددي به فهم بهتر موضوع هاي مورد نظر نويسنده در ذهن خواننده ياري رساند و با تغيير شيوه هاي نگارش يك داستان يا تغيير زاويه ديد يا درونمايه اثر در قالب يك كارگاه موضوع هايي مانند حقيقت مانندي ، لحن ، فضاسازي ، گفت و گو ، گره و شيوه هاي نوشتن را به خواننده خود آموزش مي دهد.
کارگاه داستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کارگاه داستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کارگاه داستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کارگاه داستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی