ه‍ج‍رت‌ ک‍ری‍م‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ دوران‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) و ع‍ل‍ل‌ ه‍ج‍رت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‌)

ه‍ج‍رت‌ ک‍ری‍م‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ دوران‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) و ع‍ل‍ل‌ ه‍ج‍رت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‌) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1381
گروه سنی: 
چکیده: 
نویسنده در کتاب سعی کرده اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران امام رضا (ع) را بررسی نماید؛ هم چنین علل هجرت حضرت معصومه (ع) به قم را بازگو کند. مباحث کتاب عبارت‌اند از: "مروری کوتاه بر سیر تاریخی امامت"، "تشیع و امامت"، "اوضاع سیاسی، اجتماعی دوران اموی و عباسی"، "شیوه‌های اعتراض علویان" و "مهاجرت حضرت معصومه (س)".
ه‍ج‍رت‌ ک‍ری‍م‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ دوران‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) و ع‍ل‍ل‌ ه‍ج‍رت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‌) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ه‍ج‍رت‌ ک‍ری‍م‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ دوران‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) و ع‍ل‍ل‌ ه‍ج‍رت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‌) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ه‍ج‍رت‌ ک‍ری‍م‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ دوران‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) و ع‍ل‍ل‌ ه‍ج‍رت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‌) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ه‍ج‍رت‌ ک‍ری‍م‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ دوران‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) و ع‍ل‍ل‌ ه‍ج‍رت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‌) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ه‍ج‍رت‌ ک‍ری‍م‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ دوران‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) و ع‍ل‍ل‌ ه‍ج‍رت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‌) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی