درب‍اره‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ و اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زواف‍ک‍ت‍ی‍و، داروه‍ای‌ ض‍د پ‍س‍ی‍ک‍وز و خ‍ودک‍ش‍ی‌

 	درب‍اره‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ و اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زواف‍ک‍ت‍ی‍و، داروه‍ای‌ ض‍د پ‍س‍ی‍ک‍وز و خ‍ودک‍ش‍ی‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1391
گروه سنی: 
چکیده: 
در کتاب مصور حاضر، اطلاعاتی به زبان ساده درباره‌ی بیماری "اسکیزوفرنی" آورده شده و سپس راه تشخیص، درمان و مصرف دارو و نیز چگونگی مراجعه به پزشک در این زمینه ذکر گردیده است.
 	درب‍اره‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ و اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زواف‍ک‍ت‍ی‍و، داروه‍ای‌ ض‍د پ‍س‍ی‍ک‍وز و خ‍ودک‍ش‍ی‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	درب‍اره‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ و اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زواف‍ک‍ت‍ی‍و، داروه‍ای‌ ض‍د پ‍س‍ی‍ک‍وز و خ‍ودک‍ش‍ی‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	درب‍اره‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ و اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زواف‍ک‍ت‍ی‍و، داروه‍ای‌ ض‍د پ‍س‍ی‍ک‍وز و خ‍ودک‍ش‍ی‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی