روان‌شناسی روابط درون خانواده

 	روان‌شناسی روابط درون خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1396
گروه سنی: 
چکیده: 
فظ و استحکام بخشیدن به روابط درون خانواده به دانستن نکاتی نیاز دارد. کتاب حاضر با تحلیل روان‌شناسانۀ روابط درون خانواده و شناساندن کارکردهای خانواده می‌کوشد ویژگی‌های انواع خانوادۀ موفق و ناموفق را برشمارد. مطالب کتاب در سه فصل اصلی تنظیم شده‌اند: فضای روانی حاکم بر خانواده، روابط درون خانواده و کارکردهای خانواده. موضوعاتی مثل تنش زدایی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، الگوهای تعاملی خانواده، انواع الگوهای وابسته و سلطه‌گر، و کارکردهای زیستی، روانی و اجتماعی از جمله مطالب کتاب هستند.
 	روان‌شناسی روابط درون خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی روابط درون خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی روابط درون خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی روابط درون خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی روابط درون خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی روابط درون خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی روابط درون خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی روابط درون خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی