شاخص‌های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان: نگاهی نو به بازنویسی و بازآفرینی به انضمام فهرست صد ساله اقتباس از شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان

شاخص‌های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر پژوهشی در حوزه بازنویسی و بازآفرینی آثار مکتوب برای کودکان و نوجوانان است. گستردگی ادبیات کودک و نوجوان، بسترسازی مناسبی را برای ورود مفاهیم برگرفته از منابع فرهنگی، ادبی، ملی، دینی، تاریخی و ... به این حوزه فراهم کرده است. بازنویسی و بازآفرینی آثار کهن و مناسب‌سازی یا ارائه مستقیم آن برای کودکان و نوجوانان از سال‌ها پیش به تجربه نویسندگان گروه کودک و نوجوان درآمده است. آن‌چه در کتاب حاضر آمده، حاصل پژوهش در کتاب‌های مبانی نظری و آثار خلاق است. در این کتاب واژه «اقتباس» مفهومی اعم و جهانی دارد و بر اساس قانون منطقی عموم و خصوص مطلق به آن نگاه شده و محدود به امور نمایشی و سینمایی نمی‌شود.
شاخص‌های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
شاخص‌های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
شاخص‌های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
شاخص‌های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
شاخص‌های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی