ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان

ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب با رویکردی ساختارشناسانه به دوره‌های تاریخی شعر کودک، عناصر ساختاری این شاخه شعری را معرفی کرده و به اقتضای آن، گونه‌های شعری و خصیصه‌های ساختاری آن‌ها را بررسی می‌کند. همچنین معرفی توصیفی شعر و شاعران کودک ، ذکر نمونه‌های شعری، چه عامیانه و چه سنتی و چه شعر ناب با نگاهی تخصصی از دیگر بخش‌های این کتاب است.
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ساختارشناسی تاریخی - تحلیلی شعر کودک و نوجوان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی