تربیت بدنی برای کودکان: ویژه کلاس دوم و سوم ابتدایی (جلد ۲)

تربیت بدنی برای کودکان: ویژه کلاس دوم و سوم ابتدایی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1396
گروه سنی: 
چکیده: 
همه کسانی که به نوعی با ورزش سر و کار دارند بر این نکته تاکید ورزیده اند که برای سازماندهی تربیت بدنی باید از دوران کودکی برنامه ریزی و اقدام کرد. کتاب حاضر دومین جلد از مجموعه سه جلدی تربیت بدنی برای کودکان می باشد. این کتاب حاصل مطالعات و تدریس چندین ساله مترجمین در سطوح مختلف تحصیلی است و عناوینی همچون: سازماندهی، آمادگی جسمانی، بازی ها و ورزش ها و ... را شامل می شود.
تربیت بدنی برای کودکان: ویژه کلاس دوم و سوم ابتدایی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
تربیت بدنی برای کودکان: ویژه کلاس دوم و سوم ابتدایی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
تربیت بدنی برای کودکان: ویژه کلاس دوم و سوم ابتدایی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
تربیت بدنی برای کودکان: ویژه کلاس دوم و سوم ابتدایی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
تربیت بدنی برای کودکان: ویژه کلاس دوم و سوم ابتدایی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی