نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی

 	نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی , کتابخانه تخصصی مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر اثر جامعی است از عینیت های متعدد و متکثری از ذهنیت های بشر در طول زندگانی فردی یا اجتماعی او، در طی قرون و اعصار؛ این ذهنیت ها گاه منطقی بوده است و گاه موهوم و توهم آمیز و یک پندار. آنچه را که بشر از رمز اعداد، چرخش ستارگان و دیگر عناصر طبیعت تصور کرده است و سرانجام برای خود " عالمی صغیر" در درون " عالم کبیر" متصور شده است؛ با قلم هنرمندانه و موشکافانه آقای عربشاهی، در این کتاب گرد آمده و تجسم شده است. این ذهنیت ها در مرام هایی مانند فراماسونی، شیطان پرستی و ... متجلی شده است و از قلم نازک بین نویسنده دور نمانده اس.
 	نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی , کتابخانه تخصصی مرکز آموزش های کاربردی
 	نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی , کتابخانه تخصصی مرکز آموزش های کاربردی
 	نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی , کتابخانه تخصصی مرکز آموزش های کاربردی
 	نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی , کتابخانه تخصصی مرکز آموزش های کاربردی
 	نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی , کتابخانه تخصصی مرکز آموزش های کاربردی
 	نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی , کتابخانه تخصصی مرکز آموزش های کاربردی
 	نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی , کتابخانه تخصصی مرکز آموزش های کاربردی
 	نماد و نشانه‌شناسی فرهنگی , کتابخانه تخصصی مرکز آموزش های کاربردی