نجات فرزند از تفکر منفی

نجات فرزند از تفکر منفی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر، از سری کتاب های «کلیدهای مشاوره» می باشد که به موضوع «نجات فرزند از تفکّر منفی» اختصاص یافته است. هدف از نگارش این کتاب، آشنایی بیش تر والدین با افکار فرزندان خود است تا به آن ها یاد بدهند که با انتخاب خود در مسیر شادی و خشنودی قرار گرفته و از مسیر تفکّرات منفی خارج شوند. برای این کار لازم است که والدین یک راهنما باشند و در دشواری ها و ناراحتی ها راه خروج از آن ها را نشان دهند. از این رو نگارنده در سه بخش و در یازده فصل، ضمن شناسایی تفکّرات منفی، راهکارهایی را برای والدین و تغییر ذهن فرزندان معرّفی کرده است. عناوین برخی از این فصل ها عبارتند از: «برجسته کردن توانایی های بی مانند کودک»، «از نه تا شناخت»، «نقش پدر و مادر»، «خوش بینی هر روزه»، و «روشن کردن آینده».
نجات فرزند از تفکر منفی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نجات فرزند از تفکر منفی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نجات فرزند از تفکر منفی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نجات فرزند از تفکر منفی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نجات فرزند از تفکر منفی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نجات فرزند از تفکر منفی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نجات فرزند از تفکر منفی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان