خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشی

خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشی
مترجم(ان):
محل نشر/ناشر:
سال نشر:
1392
گروه سنی:

این کتاب ابتدا به تعریف و بیان مقدمات مرتبط با پژوهش پرداخته و به صورت اجمالی اهداف، مراحل و انواع پژوهش را مورد بررسی قرار داده است. در ادامه نگاه خود را بر پژوهش فرزندان متمرکز ساخته و در این ارتباط به دیدگاههای رایج در آموزش پژوهش، شیوه های افزایش مشارکت مطلوب خانواده در انجام فعالیت های پژوهشی فرزندان و انواع فعالیت های پژوهشی اشاره شده است.بخش پایانی نیز به خانواده پژوهنده وچگونگی آن اختصاص دارد.

ایتا روبیکا