خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشی

خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب ابتدا به تعریف و بیان مقدمات مرتبط با پژوهش پرداخته و به صورت اجمالی اهداف، مراحل و انواع پژوهش را مورد بررسی قرار داده است. در ادامه نگاه خود را بر پژوهش فرزندان متمرکز ساخته و در این ارتباط به دیدگاههای رایج در آموزش پژوهش، شیوه های افزایش مشارکت مطلوب خانواده در انجام فعالیت های پژوهشی فرزندان و انواع فعالیت های پژوهشی اشاره شده است.بخش پایانی نیز به خانواده پژوهنده وچگونگی آن اختصاص دارد.
خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان