تکنولوژی آموزشی در بهداشت

تکنولوژی آموزشی در بهداشت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
هر چند تکنولوژی آموزشی از علوم انسانی به حساب می آید و بیشتر در آموزش و پرورش کاربرد دارد، لیکن در هرجا آموزش انجام بگیرد لازم است از تکنولوژی آموزشی نیز بهره گرفت.این کتاب سعی دارد در مسیر بهداشت راهکارهای علمی و عملی را ارائه دهد.کتاب حاضر موضوعاتی همچون: مفهوم تکنولوژی، تحلیل آموزشی و تهیه محتوا، روشهای آموزش، رسانه ها و وسایل آموزشی و ... را شامل می شود.
تکنولوژی آموزشی در بهداشت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تکنولوژی آموزشی در بهداشت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تکنولوژی آموزشی در بهداشت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تکنولوژی آموزشی در بهداشت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تکنولوژی آموزشی در بهداشت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تکنولوژی آموزشی در بهداشت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تکنولوژی آموزشی در بهداشت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تکنولوژی آموزشی در بهداشت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان