کاربست الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی

کاربست الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1386
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب پیش رو شامل: معرفی خانواده های الگوها، مراحل نمودها، کاربرد آن و طراحی های آموزشی با الهام از الگوهای نوین تدریس است. در واقع پیشنهاد هایی می باشد در جهت سازمان دهی تدریس و هدایت جریان آموزشی به سوی هدفهای متعالی آموزشی و پرورشی...
کاربست الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کاربست الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کاربست الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کاربست الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کاربست الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کاربست الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان