دختران فراری

دختران فراری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1386
گروه سنی: 
چکیده: 
خانه تنها مکان امن و آرام و خانواده تنها حامیان فرزندان است و به طور طبیعی مکانی است که باید محبت، دوستی، صمیمیت و یگانگی بر فضای آن حاکم باشد.پس چرا شرایط و جو خانه باید به گونه ای تحمل ناپذیر باشد که عرصه را برای نوجوانان ما، خصوصا دخترکان پاک و معصوم، تنگ کند و آنان ترجیح دهند روزها و شب هایشان را در کوچه و خیابان و ...سپری کنند؟ مشکل در چیست؟ کتاب حاضر به همین موضوع پرداخته و مطالب بسیار ارزنده ای را در خود گنجانده است.
دختران فراری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دختران فراری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دختران فراری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دختران فراری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دختران فراری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان