مرجع خلاقیت در آموزش

مرجع خلاقیت در آموزش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
انسان ها پیشرفت و رفاه خود را مدیون خلاقیت و ایده های خلاق هستند. این علم نسبتا دیرین، در فرهنگ ما به ویژه فرهنگ آموزشی کشور ما دوران طفولیت خود را می گذراند.برداشت علمی از مفهوم خلاقیت به اواسط قرن حاضر بر می گردد. از آن زمان بود که مشخص شد با استفاده از یک سری دستورالعمل ها, خلاقیت افراد را می توان افزایش داد و در نتیجه تحقیقات برای آوردن این مهم به صحنه عمل و تلاش ها به منظور ارائه یک بسته علمی و عملی توسط محققین به شدت افزایش یافت. در این کتاب تلاش شده است تا مباحث مربوط به خلاقیت در آموزش تقریبا به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
مرجع خلاقیت در آموزش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مرجع خلاقیت در آموزش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مرجع خلاقیت در آموزش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مرجع خلاقیت در آموزش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مرجع خلاقیت در آموزش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مرجع خلاقیت در آموزش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مرجع خلاقیت در آموزش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مرجع خلاقیت در آموزش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان