درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت (جلد ۱)

درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
علوم انسانی عمدتاً آمیخته با اندیشه‌های فلسفی و ارزشهای اجتماعی مبتنی بر اصول مفروضه غیر تجربی و متأثر از آن است و از همین رهگذر باید متناسب با تفکرات فلسفی صحیح و ارزشهای مقبول دینی و الهی بازسازی گردد. در این میان علوم تربیتی از ویژگی خاصی برخوردار است؛ زیرا اولاً فلسفه تعلیم و تربیت عمدتاً نظری و فلسفی است؛ ثانیاً، نقش دیدگاه های فلسفی و انسان‌شناسی و جهان‌بینی در زوایای گوناگون تعلیم و تربیت، بیش از بسیاری از زمینه‌های دیگر است و طبیعتاً علوم تربیتی منتقل‌شده از غرب با فرهنگ غربی و تفکرات فلسفی ادغام شده است و از این جهت باید مکاتب تربیتی رایج در غرب نقد گردد تا جوانب فرهنگی از بخش های تجربی آن تفکیک شود. ثالثاً، دین اسلام در عرصه‌های تربیتی دارای نظریه‌های فراوانی است و دارای مکتب و نظام تربیتی جامع است که لازم است استخراج، تنظیم و دسته‌بندی شود. با توجه به همین نکته‌ها دفتر همکاری حوزه و دانشگاه با کمک صاحب نظران، فهرست جامعی از مسائل و موضوعات علوم تربیتی تهیه کرد و طرح اولیه تدوین کتاب هایی را در چهار محور تهیه کرد (الف) مبادی و فلسفه تعلیم و تربیت؛ ب) مکاتب تربیتی و نقد آن؛ ج) آرای تربیتی مربیان مسلمان؛ د) تدوین نظام جامع علوم تربیتی اسلام). نوشته حاضر، نخستین جلد از این مجموعه است که به مباحث فلسفه و مبادی تعلیم و تربیت می پردازد.
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان