صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰)

صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1381
گروه سنی: 
چکیده: 
این مجموعه در سه بخش تدوین شده است: قسمت اول با نگاهی پیشینه ی مدیحه سرایی در شعر پارسی آغاز گردیده و سپس با نگاهی به سیر تاریخی شعر مذهبی ادامه یافته و با یادداشت هایی در مورد شعر مذهبی به پایان رسیده است. بخش دوم مجموعه شامل شش دفتر غزل، مثنوی، دوبیتی و رباعی، قصیده، چهارپاره و دفتر سپید و نیمایی می باشد. در بخش پایانی، فهرست موضوعی اشعار، فهرست اسامی شاعران و منابع مورد استفاده ذکر گردیده است.
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
صبحدم با ستارگان سپید: نگاهی به بیست و پنج سال شعر مذهبی ایران (۱۳۵۵ - ۱۳۸۰) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان