قبله‌گاه عاشقان: راهنمای زائر و معرفی حرم مطهر رضوی

قبله‌گاه عاشقان: راهنمای زائر و معرفی حرم مطهر رضوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1383
گروه سنی: 
چکیده: 
آنچه پیش رو دارید مجموعه‌ای مختصر از پیشینه تاریخی حرم مطهر و جلوه‌های هنری آن می‌باشد كه بعنوان یک راهنما به معرفی مكانهای مذهبی ـ تاریخی و دیدنی شهر مشهد می‌پردازد .این كتاب در قالب هشت فصل و با توجه به منابع مختلف تدوین شده است .
قبله‌گاه عاشقان: راهنمای زائر و معرفی حرم مطهر رضوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
قبله‌گاه عاشقان: راهنمای زائر و معرفی حرم مطهر رضوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
قبله‌گاه عاشقان: راهنمای زائر و معرفی حرم مطهر رضوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
قبله‌گاه عاشقان: راهنمای زائر و معرفی حرم مطهر رضوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
قبله‌گاه عاشقان: راهنمای زائر و معرفی حرم مطهر رضوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان