آئین اخلاق در قرآن

آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1387
گروه سنی: 
چکیده: 
كتاب حاضر از بخش اخلاق نظری قرآن كریم، نظرات فلاسفه‌ی غرب بویژه اخلاق نظری كانت را مورد مقایسه قرار داده و با بررسی و كاوش دقیق، آنها را به نقد كشیده است. همچنین از صدها آیه‌ی شریفه قرآنی به عنوان دستور كامل اخلاقی عملی بهره جسته كه بر اهمیت كتاب افزوده است. این كتاب برگردان كتاب: “ La Marale Du Cran”است كه روان‌شاد استاد دكتر محمد عبدالله دراز آن را به زبان فرانسه تالیف گرد؛ و آن رساله‌ی مهمی بود كه بدان وسیله به درجه دكترای دولتی دانشگاه سوربون نایل گشت. نسخه‌ی فرانسوی این كتاب در سال 1950 از طرف هیئت علمی دانشگاه الازهر به چاپ رسید؛ و استاد دكتر عبدالصبور شاهین، برگردان عربی و تحقیق و بررسی و تعلیقات آن را انجام داد واستاد دكتر سید محمد بدوی نیز ویرایش علمی آن را بر عهده گرفت. از امتیازهای مهم این كتاب آن است كه در بخش اخلاق نظری قرآن كریم، نظرات فلسفه‌ی غرب به‌ویژه اخلاق نظری كانت را مورد بررسی قرار داده و با بررسی و كاوش دقیق، آنها را به نقد كشیده است و در نهایت مزایای اخلاق را در دیدگاه قرآن كریم بر شمرده است. و سرانجام یكی دیگر از امتیازهای مهم این كتاب در بخش اخلاق عملی آن است كه از صدها آیه شریفه قرآنی به عنوان دستور كامل اخلاق عملی بهره جسته كه خود بر وزن كتاب افزوده است .
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آئین اخلاق در قرآن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان