منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا

منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سال نشر: 
1385
گروه سنی: 
چکیده: 
«مقتل نگاری» تنها «نگارش تاریخ» نیست، بلکه ترسیم لحظه به لحظهٔ بزرگ واقعه ای انسانی ۔ اسلامی است، که به انگیزهٔ کشف تمام جوانب عقیدتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی آن انجام می گیرد. «مقتل نگاری» آغاز «رستاخیز عشق و احساس» است تا آرمان آماج آیین شهیدان فرادست آید؛ آیینه ای است برای انعکاس «صحنه های عشق و عرفان» که در زمان و مکانی خاص، و با اشخاص و شرایطی ویژه، تحقق یافت تا سرمشقی برای همهٔ باشندگان و آیندگان باشد. «مقتل نگاری»، وقایع نگاری محض نیست؛ تفسیری است بر آیه های «ایمان» و «عشق» و «ایثار» که بر آسمان بلند «عاشورا» و زمین قدسی و کربلا تجلی یافت و پشتوانه ای عملی و عینی برای ماندگاری آیه های نورانی «قرآن» گشت. «مقتل نگاری»، ارائهٔ « شاهدی صریح و صمیمی» برای اثبات «راستی و پایداری» سردارانی است که به فرمایش سالارشان، «شهادت» را «سعادت» دیدند و «زندگی با ستمکاران» را جز تباهی و خسران، نیافتند؛ «مرگ شرافتمندانهٔ» افتخارآمیز را «زندگی ناب» دانستند و «زندگانی ذلیلانه » و حقارت آمیز را «مرگ و نابودی محض».
منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
منظومه عشق: آمیزه‌ای از شعر و مقتل در رثای شهیدان کربلا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان