حقایق پنهان: تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه

حقایق پنهان: تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه , کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1385
گروه سنی: 
چکیده: 
نگارنده در کتاب سعی دارد با استناد به برخی متون شیعه و اهل تسنن، تحریفات اسناد فاطمیه را بررسی نماید. وی برای این امر سه موضوع حذف و سانسور حقایق، تحریف و جا‌به‌جایی حقایق و توجیه با هدف کتمان حقایق را مطرح می‌سازد.
حقایق پنهان: تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه , کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان
حقایق پنهان: تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه , کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان
حقایق پنهان: تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه , کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان
حقایق پنهان: تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه , کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان
حقایق پنهان: تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه , کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان