مصائب فاطمی: به روایت شیعه پیش از دولت صفوی

مصائب فاطمی: به روایت شیعه پیش از دولت صفوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
محورهای اصلی در این کتاب: - رویکرد پژوهشی به منابع امامیّه در قرون اوّلیّه - تواتر و اصالت مصائب حضرت زهرا علیهاالسّلام در مکتب تشیّع اهداف علمی از نگارش این کتاب عبارتند از: تبیین معنای اصالت باورداشتِ مصائب حضرت زهرا علیهاالسّلام در مکتب تشیّع - روشِ اثبات اصالت داشتنِ مصائب فاطمی در مکتب تشیّع - گردآوری مصائب حضرت زهرا علیهاالسّلام از میراث مکتوب قرون اوّلیّه (قرن ۳-۸ هجری) - بازشناسی مصائب
مصائب فاطمی: به روایت شیعه پیش از دولت صفوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی: به روایت شیعه پیش از دولت صفوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی: به روایت شیعه پیش از دولت صفوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی: به روایت شیعه پیش از دولت صفوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی: به روایت شیعه پیش از دولت صفوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی: به روایت شیعه پیش از دولت صفوی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان