مصائب فاطمی در میراث علمی ابن قولویه قمی

مصائب فاطمی در میراث علمی ابن قولویه قمی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
محورهای اصلی در این کتاب: رویکرد پژوهشی به منابع امامیّه در قرون اوّلیّه تواتر و اصالت مصائب حضرت زهرا علیهاالسّلام در مکتب تشیّع اهداف علمی از نگارش این کتاب عبارتند از: تبیین معنای اصالت باورداشتِ مصائب حضرت زهرا علیهاالسّلام در مکتب تشیّع - روشِ اثبات اصالت داشتنِ مصائب فاطمی در مکتب تشیّع - گردآوری مصائب حضرت زهرا علیهاالسّلام از میراث مکتوب قرون اوّلیّه (قرن ۳-۸ هجری) - بازشناسی مصائب
مصائب فاطمی در میراث علمی ابن قولویه قمی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در میراث علمی ابن قولویه قمی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در میراث علمی ابن قولویه قمی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در میراث علمی ابن قولویه قمی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در میراث علمی ابن قولویه قمی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان