میراث جاودان: فهرستی موضوعی از کتاب دراسه و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام

میراث جاودان: فهرستی موضوعی از کتاب دراسه و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
محورهای اصلی در این کتاب: بازخوانی حوادث تاریخی، شناخت مصائب حضرت زهرا علیهاالسّلام. اهداف علمی از نگارش این کتاب عبارتند از: فهرست نگاری مصائب حضرت زهرا علیهاالسّلام - آشنایی با جزئیات حوادث هجوم به خانه حضرت زهرا علیهاالسّلام - آشنایی با یکایک لطمات جسمانی حضرت زهرا علیهاالسّلام - اثبات تواتر معنوی مصائب حضرت زهرا علیهاالسّلام - اصالت داشتنِ این مصائب در مکتب تشیّع ...
میراث جاودان: فهرستی موضوعی از کتاب دراسه و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
میراث جاودان: فهرستی موضوعی از کتاب دراسه و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
میراث جاودان: فهرستی موضوعی از کتاب دراسه و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
میراث جاودان: فهرستی موضوعی از کتاب دراسه و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
میراث جاودان: فهرستی موضوعی از کتاب دراسه و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان