بازی درابتدای کودکی: از تولد تا شش سالگی

بازی درابتدای کودکی: از تولد تا شش سالگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1390
چکیده: 
کتاب حاضر، فرصتی برای آشنایی بیشتر با مسائل، رویکردها و یافته های جدید در حوزه ی رفتار حرکتی در ابتدای کودکی می باشد. نویسندگان این کتاب تجارب ارزشمندی در حمایت از سلامت و رشد کودکان و همچنین بازی درمانی و بازی رشدی داشته و با این رویکرد کتاب حاضر را با نگرش رشدی و فراشناختی در خصوص بازی بازی به عنوان یک رفتار، تکلیف، فرایند توسعه و اکتشاف، فرایند پویایی بازی و نهایتا بازی درمانی به رشته تحریر درآورده اند. کتاب حاضر شامل پنج فصل با عناوین: تئوری های بازی، مشاهده ی فرایند توسعه بازی، نمایی از توالی تعدادی از بازی های ویژه، تنوع در بازی کودکان، تدارکات بازی می باشد.
بازی درابتدای کودکی: از تولد تا شش سالگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
بازی درابتدای کودکی: از تولد تا شش سالگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
بازی درابتدای کودکی: از تولد تا شش سالگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
بازی درابتدای کودکی: از تولد تا شش سالگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
بازی درابتدای کودکی: از تولد تا شش سالگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
بازی درابتدای کودکی: از تولد تا شش سالگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
بازی درابتدای کودکی: از تولد تا شش سالگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان