جناب دکتر فاضلی مهرآبادی

جناب دکتر فاضلی مهرآبادی

نام و نام خانوادگی: علیرضا  فاضلی مهرآبادی

 آدرس الکترونیکی: alifazeli.m@gmail.com

سوابق تحصیلی:
حوزوی:

 •  اتمام سطح دو

دانشگاهی:

 • دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه تهران . 1395
 • کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی، دانشگاه شهید بهشتی.
 •  کارشناسی روانشناسی ، موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره)

سوابق پژوهشی:
تالیفات:

 • فاضلی مهرآبادی، ع، محسنی، م، حیدری خرمیزی، ع. (1391) کتابشناسی توصیفی روانشناسی خانواده، انتشارات موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره). زیر چاپ.
 • فاضلی مهرآبادی، ع.  روانشناسی دین و خانواده و عملکردهای آن: مقدمه¬ای بر روانشناسی دین (1391). انتشارات موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره). زیر چاپ.

مقالات:

 • فاضلی مهرآبادی، ع، تبیک،م و مهدی زاده، ح. (1392).نیازسنجی پژوهشی مناسبات دین و روانشناسی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی و دین. زیر چاپ.
 • فاضلی مهرآبادی، ع، محمدی، س، آقابابابی، ن، ایزدپناه، ش، پناغی، ل، قدیری، ف. (1390). پیوندهای والدینی و سلامت روانی: نقش جنس. روانشناسی تحولی:روانشناسان ایرانی، 30، 197-206.
 • آقابابایی، ن، فرهانی،ن، فاضلی مهرآبادی، ع. (1390). هوش معنوی و بهزیستی فاعلی. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی ودین، 3، 83-96.
 • محمدی، س، ایزدپناه، ش، فاضلی مهرآبادی، ع، پناغی، ل، قدیری، ف. (1390). تاثیر سبک¬های هویتی بر افکار خودکشی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 1، 61-67.
 • آقابابایی، ن، فرهانی، ن، فاضلی مهرآبادی، ع. (1389). سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه قدردانی. مطالعات اسلام و روانشناسی، 6، 75-86.
 • آقابابایی، ن، فرهانی، ح، رحیمی نژاد، ع، فاضلی مهرآبادی،ع. (1388). معنویت وا حساس شخصی روان درستی در دانشجویان و طلاب، نشریه علمی-پژوهشی علوم روانشناختی، 31، 360-372.

سوابق اجرایی:

 • مدرس دانشگاه تهران(پردیس فارابی).
 • مشاوره دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
 • مسئول فنی و روانشناس مرکز مشاوره ارشاد.
 • مشاور و روانشناس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات.
 • همکار پژوهشی کار گروه روانشناسی دین موسسه امام خمینی(ره).
 • همکار پژوهشی کار گروه روانشناسی خانواده موسسه امام خمینی(ره).
 • همکار پژوهشی انجمن روانشناسی اسلامی.
 • مشاور و روانشناس مرکز مشاوره انیس.
 • مشاور و روانشناس مرکز مشاوره بلاغ.

 

 

دروس استاد
دوره آموزشی ویژه دبستان هیآت امنایی صدوق
ایتا روبیکا