حجت الاسلام دکتر حبيب اله بابائي

حجت الاسلام دکتر حبيب اله بابائي

نام و نام خانوادگی:  حبيب اله بابائي 
پست الکترویک: Habz109@gmail.com

سوابق تحصیلی:

 • حوزوی: درس خارج فقه و اصول
 • دانشگاهی: 
 • دكتري تخصصي رشته تاريخ تمدن و ملل اسلامي، دانشكدة الهيات دانشگاه تهران. 
 • كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي، موسسه امام خميني 

سوابق تدريس:

 • كارگاه «تمدن اسلامي» در موسسه معصوميه ترم بهار 
 • مواجهه انديشمندان مسلمان با تمدن غرب (المصطفي) ترم بهار، مقطع دكتري
 • تمدن اسلامي در عصر جديد، مدرسه امام خميني ره (المصطفي)، در مقطع دكتري 
 • ظهور و سقوط تمدنها درقرآن، مدرسه امام خميني ره (المصطفي)، در مقطع دكتري 
 • تاريخ و تمدن اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي، (در مقطع ارشد)، (به زبان فارسي)
 • تاريخ اسلام، مركزبين الملل دفتر تبليغات اسلامي، (به زبان انگليسي)
 • و....

سوابق پژوهش:
تالیفات:

 • تأويل عرفاني و تفسير باطني
 • رنج عرفاني و شور اجتماعي
 • كاوشهاي نظري در الهيات و تمدن
 • جدليه العمل و النظر (ترجمه كاوشهاي نظري در الهيات و تمدن)
 • و....

مقالات:

 • سفسطة عشق عرفي در وضعيت پست مدرن، مطالعات اجتماعي اسلام
 • فرايند ورود اسلام به قم در قرن اول هجري، پژوهشنامه تمدن اسلامي، دانشگاه تهران
 • پيوستگي در تمدن اسلامي، نظريه مارشال هاجسن، نقد و نظر، شماره 76 ،تابستان 1393) 
 • . "One and Many in Islam", Kom, Časopis za religijske nauke, Journal for 
 • Religious Sciences،2014 ؛
 •  "Blood of God in sufism: the theory of Yadollah Yazdanpanah", The 
 • Ecumenical Studies, V ٤, ٢٠١٤.
 • . "The Quran Status amid Islamic Civilization Sources" Fourth International 
 • Seminar Wahyu Asas Tamadun (SWAT), Islamic Science University of 
 • Malaysia, ٦-٧th October ٢٠١٥
 • و...

فعالیت تبلیغی:

 • سخنراني هاي مذهبي و ديني در دانشـگاههـاي تهـران، فردوسـي، تبريـز، زنجـان
 • ارائه مباحث ديني و اسلامي در راديو جوان و راديو معارف
 • سخنراني بين ايرانيان مقيم فيليپين در شهرمانيل ماه مبارك رمضان
 • ارائه سلسله سخنرانيهاي مذهبي در برخي از مساجد
 • و....

سوابق اجرایی:

 • مديريت علمي ـ اجرايي 
 • مدير گروه "مطالعات اسلام و غرب" در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
 • مدير گروه مطالعات تمدني
 • رئيس مركز مطالعات اجتماعي ـ تمدني 
 • دبير گروه مطالعات اسلامي (رويكرد سيستميك)، در جامعه المصطفي
 • معاون پژوهشي مركز الحضاره لتنميه الفكر الاسلامي شاخة قم
 • مديرميزمسائل اجتماعي وسياسي ايران (عدالت)، مركزمطالعات راهبردي دفتر تبليغات اسلامي
   
دروس استاد
تمدن نوین اسلامی و اربعین
ایتا روبیکا