دوره دانش افزایی مبلغین اربعیندوره دانش افزایی مبلغین اربعین

نحوه برگزاری:
مجازی
مدت زمان:
22
ساعت
مهلت ثبت نام:
زمان شروع دوره:
زمان اتمام دوره:
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال