دوره تربیت مربی بررسی و نقد مسیحیت تبشیریدوره تربیت مربی بررسی و نقد مسیحیت تبشیری

نحوه برگزاری:
مجازی
مدت زمان:
138
ساعت
مهلت ثبت نام:
زمان شروع دوره:
زمان اتمام دوره:
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال