دوره آموزشی امداد فرهنگی

دوره آموزشی امداد فرهنگی

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری گروه تخصصی مدد کاران راه روشن دوره آموزشی امداد فرهنگی را برگزار می کند:

مزایا:

  • بهره مندی از اساتید توانمند.
  • پرداخت پژوهانه.
  • صدور گواهی.

شرایط:

  1. متاهل.
  2. حداقل سن 20 سال و حداکثر 45 سال.
  3. دارای روابط اجتماعی موثر و حسن معاشرت.
  4. عدم سوء پیشینه و ارتکاب جرائم و تخلفات قانونی .
  5.  داری انگیزه جهادی جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
  6.  تبصره: اشتغال به سطح 2 به همراه مدرک کارشناسی مرتبط با علوم رفتارشناختی و جامعه شناختی مورد پذیرش می باشد.
  7. دار بودن حداقل مدرک سطح 2 حوزه علمیه یا کارشناسی در رشته های روانشناسی ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی.
نحوه برگزاری:
حضوری
مدت زمان:
160ساعت
مهلت ثبت نام:
مهلت ثبت نام پایان رسیده
زمان شروع دوره:
دوره شروع شده است
زمان اتمام دوره:
دوره اتمام یافته است
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است
سرفصل‌ها
آشنایی با آسیب های اجتماعی در ایران معرفی انواع آسیب های اجتماعی بررسی علل وقوع آسیب های اجتماعی ضرورت ها و اهمیت های اقدامات پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی وظایف برادارن و خواهران مبلغ و کنشگران اجتماعی در مقابله با بحران ها و آسیب های اجتماعی
آشنایی با سبک زندگی اسلامی معرفی مدل های کاربردی جهت جایگزینی با الگو های رفتاری ناصحیح روش های ترویج و تبلیغ سبک زندگی اسلامی
آشنایی با کلیات و اصول و مبانی پیشگیری آسیب های اجتماعی پیشگیری از اعتیاد و طلاق پیشگیری از مفاسد اخلاقی و انحرافات جنسی پیشگیری از مهاجرت و حاشینه نشینی پیشگیری از فقر و بیکاری
بررسی علل و عوامل پیدایش فقر •بررسی نرخ و عوامل فقر در ایران و جهان •علل تاثیر گذار در پیدایش فقر راهکارهای پیشگیری از فقر •ترویج روحیه کار و تلاش •عوامل اجتماعی بازدارنده فقر و بیکاری •ایجاد بنگاه های شغلی محله محور کارورزی •برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی برای نیازمندان و محرومین •مصاحبه با خانواده های نیازمند و افراد بیکار •بازدید از مشاغل کوچک و خانگی حهت بستر سازی توانمندی محرومین بی خانمانی •تعریف بی خانمانی •بررسی وضعیت بی خانمانی در ایران •عوامل بی خانمانی •راهکارهای درمانی و پیشگیرانه بی خانمانی
تعریف مواد مصرف، سوء مصرف، وابستگی مکانیسم زیست شناختی مصرف مواد عوامل زمینه ساز مصرف موادو عوامل خطر و محافظ(فرد، مواد، محیط) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، اﺷﻜﺎل، روش ﻣﺼﺮف، آﺛﺎر ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﻋﻮارض و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد (ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ،......)
شیوه شناسایی مصرف مواد در جهان و ایران تعریف مواد مصرف، سوء مصرف، وابستگی مکانیسم زیست شناختی مصرف مواد عوامل زمینه ساز مصرف موادو عوامل خطر و محافظ(فرد، مواد، محیط) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، اﺷﻜﺎل، روش ﻣﺼﺮف، آﺛﺎر ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﻋﻮارض و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد (ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ،......) پیشگیری ﺗﻌﺎرﻳﻒ، اﻧﻮاع ( اوﻟﻴﻪ، ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺛﺎﻟﺚ، ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ، اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻣﻮردي) ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي (راﻫﺒﺮدﻫﺎ، اﺻﻮل و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ) ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي- ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي - روﻳﻜﺮد ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎيﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ از اﻋﺘﻴﺎد از دﻫﻪ1970 ﺗﺎ ﻛﻨﻮن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﺮد آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻫﺎ و تکنیک های مواجهات و ﻣﺪاﺧﻼت مددکارن در حوزه اعتیاد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎب آوري، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﻲ، ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺎ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ آﻣﻮزش درﺑﺎره ﻣﻮاد، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و آﮔﺎه ﺳﺎزي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در اجتماع ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﺎﺑﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ﻣﺪاﺧﻼت در ﻛﺎرزار رﺳﺎﻧﻪ اي و ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎص ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺘﺎدان، دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري، ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر و ﺧﻴﺎﺑﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﻴﺎن، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﺗﺤﺼﻴﻞ کارورزی مددکاران اجتماعی سرکشی به مراکز نگهداری معتادی مصاحبه با افراد مبتلا و بهبودیافتگان بازدید از اماکن آلوده و تجمعی معتادان ظرفیت ها و تجربیات دینی در مداخله عمومی تکنیک های مداخله مذهبی روشها و تکنیک های پیشگیری از نگاه دینی
معرفی دانش مددکاری فرهنگی به صورت فردی و گروهی کارگاه آشنایی با تکنکی ها و فرایند های خدمت رسانی در مددکاری بررسی فعالیت های مددکارانه در مبانی قرآنی و سیره اهل بیت (ع)
مفاسد اخلاقی • معرفی انواع مفاسد اخلاقی • علل و عوامل انحرافات اخلاقی • راهکارهای مقابله با مفاسد اخلاقی انحرافات جنسی • بررسی علل و عوامل انحرافات جنسی • راهکاری درمانی و پیشگیرانه از انحرافات جنسی کارورزی • مصاحبه با خانواده ها و افراد آسیب دیده از مفاسد اخلاقی • بازدید از اماکن و محل های آلوده
مهاجرت و حشینه نشینی •علل و عوامل مهاجرت و حاشیه نشینی •بررسی پیامدهای مهاجرت و حاشیه نشینی •رابطه حاشیه نشینی و جرائم راهکارهای مددکاری اجتماعی با افراد آسیب دیده از مهاجرت •بررسی راهکارهای مقابله با مهاجرت •شیوه های همزیستی و تعامل با مسکن جدید • مقابله با تعارض و تداخل فرهنگها در مناطق حاشیه نشین کارورزی •برگزاری دوره آموزشی برای مهاجرین و حاشیه نشین ها •بازدید از سکونتگاه های غیر رسمی و مصاحبه با خانواده های آسیب دیده از مهاجرت و حاشیه نشینی •بازدید از روستا ها و سکونتگاه های ترک شده و بررسی علل و عوامل آن
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، ﻣﻌﺎرﻓﻪ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دوره آﻣﻮزﺷﻲ، اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات از دوره آﻣﻮزﺷﻲ
اساتید
کلید واژه:
ایتا روبیکا